کود TE+ 30-5-15 محصول شرکت Fertilink اسپانیا بوده است.

ادامه مطلب...

کود 10-52-10+TE محصول شرکت Fertilink اسپانیا بوده و جهت رفع کمبود فسفات در تمام گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد.

ادامه مطلب...

BIOSCIENCE 0-0-52 کود پودر،اسیدی،بدون کلر و به طور کامل در آب محلول است.مناسب برای.....

ادامه مطلب...

کلات آهن EDDHA 6%  اطلس محصول شرکت اسپانیا بوده و به منظور اصلاح  مشکلات ناشی از کمبود آهن در گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد.

ادامه مطلب...

کلات آهن EDDHSA 6%  اطلس محصول شرکت اسپانیا بوده و به منظور اصلاح  زردی و رنگ پریدگی  ناشی از کمبود آهن در گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد.

ادامه مطلب...