کلات آهن EDDHSA 6% اطلس با توجه به وضعیت سولفونیکی ایزومرهای ارتو-ارتوی آن باعث حفاظت کلات آهن و در دسترس بودن آن برای گیاه میگردد و اثر سریع آن طی چند روز در افزایش سبزی برگها ,گل دهی و رنگ گلها خود را نشان میدهد.

ویژگیهای منحصر به فرد:
 دارای کاربرد عمومی
 دارای اثر خوب قارچ کشی
 دارای پایداری عناصر کلاتی در فاصله PH بین 12-4
 کمک به جذب سریع آهن در شرایط آب و هوایی نا مطلوب
 قابل استفاده در سیستم آبیاری قطره ای,آب آبیاری ,هیدروپونیک یا مخلوط با خاک