کود کامل TE+30-5-15 محصول شرکت Fertilink اسپانیا حاوی عناصر اصلی و ریز مغزی (EDTA) و مناسب برای مرحله رشد زایش گیاه میباشد.

ویژگیها:
 کاملا محلول در آب
 مصرف از طریق آب آبیاری و محلول پاشی
 ایده آل برای خاک های شور به دلیل فقدان سدیم و کلر

Fertilink N P2O5 K2O Fe Mn Zn Cu B Mgo
10-52-10 15 5 30 0.5% 0.5% 0.25% 0.25% 0.25% 0.5%

 

 

 

 

15 5 30