کود کامل +TE 20-20-20 محصول شرکت Fertilink اسپانیا حاوی عناصر اصلی و ریز مغزی (EDTA) میباشد و در مرحله ی رشد رویشی گیاه بسیار موثر واقع میشود.

ویژگیها:
 کاملا محلول در آب
 مصرف از طریق آب آبیاری و محلول پاشی
 ایده آل برای خاک های شور به دلیل فقدان سدیم و کلر

Fertilink N P2O5 K2O Fe Mn Zn Cu B Mgo
20-20-20 20 20 20 0.5% 0.5% 0.25% 0.25% 0.25% 0.5%

 

 

 

 

20 20 20 J