کود کامل TE+10-52-10 محصول شرکت Fertilink اسپانیا حاوی عناصر اصلی و ریز مغزی (EDTA) و مناسب برای دوره سریع رشد و توسعه ریشه میباشد.

ویژگیها:
 کاملا محلول در آب
 مصرف از طریق آب آبیاری و محلول پاشی
 ایده آل برای خاک های شور به دلیل فقدان سدیم و کلر

Fertilink N P2O5 K2O Fe Mn Zn Cu B Mgo
10-52-10 10 52 10 0.5% 0.5% 0.25% 0.25% 0.25% 0.5%

 

 

 

 

10 52 10 J