ویژگی ها : 

* کمک به افزایش جذب عناصر غذایی با مصرف بالا

* کمک به تسریع جوانه زنی بذور

* کمک به افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی

* کمک به افزایش ترشح آنزیم و هورمون های گیاهی

* کمک به اصلاح خاک های زراعی و افزایش مسزان مواد آلی خاک 

* کمک به بهبود شرایط حاصلخیزی خاک

* کمک به افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک 

* کمک به کاهش چسبندگی خاکهای رسی

* کمک به افزایش چسبندگی خاکهای شنی

* کمک به کاهش شوری خاک

تجزیه ضمانت شده
6 % نیتروژن کل
2 % فسفر قابل اسفاده(P₂O₅)
6 % پتاسیم محلول در آب ( K₂O)
7 % هیومیک
3 % فولویک
0.25 % منیزیم محلول
0.25 % آهن محلول
0.3 % روی محلول
0.1 % منگنز محلول
18 % ماده آلی
7.5 % کربن آلی

 

بسته بندی : گالن 20 لیتر  

 شماره ثبت ماده کودی: 463060