کود 20-20-20 HISPSNIA                     (محصول اسپانیا) 

کود کامل NPK هیسپانیا محصول اسپانیا با درصد استاندارد و آنالیز شده 20% ازت 20%فسفات و 20%پتاس به همراه مواد غذایی میکرو (TE) می باشد که برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده می باشد.


تجزیه ضمانت شده:

 

نیتروژن کل(N) 20
نیتروژن نیتراتی (-NO3) 6
نیتروژن آمونیومی(+NH4) 4
نیتروژن اوره ای(NH2CONH2) 10
فسفر قابل استفاده (P2O5) 20
پتاسیم محلول در آب (K20) 20
منیزیم محلول (MgO) 1
بر محلول (B) 0.01
مولیبدن محلول (Mo) 0.004
مس (cu) کلات شده با EDTA 0.004
آهن (Fe) کلات شده با EDTA
0.1
 منگنز (Mn) کلات شده با EDTA 0.05
 روی (Zn) کلات شده با EDTA
0.01

 

دستورالعمل مصرف:

برگ پاشی : 250-100 گرم در 100 لیتر آب .

همراه با آب آبیاری : 10-8 کیلوگرم در هکتار.

 

thumbnail

 

 

 

 

کود20-20-20 هیسپانیا