✅دانشمندان گمان می کردند که در همه گیاهان، برگ های راسی می توانند در تبدیل نور شدیدتر به کربوهیدات کارآمد تر باشند. در حالی که برگ های پایینی میتوانند در پردازش نور با شدت کمتر که از میان شاخ و برگ عبور میکنند کارامد تر باشند.

?یافته های جدیدی که در journal of experiment botany چاپ شده است این فرضیه را در گیاهان C4 رد می کند. در این مطالعه هنگامی که برگ های زیرین و رویی در نور کم قرار داده شدند مشاهده شد که همچنان برگ های پایینی نرخ پایین تری از فوتوسنتز را نشان میدهند. برگ های زیرین در گیاه ذرت 15% و در گیاه میکانتوس (یک گیاه ارزشمند برای مصارف سوخت زیستی) 30%کارایی پایین تری نسبت به برگ های سطحی داشتند.

?گیاهان c4 مانند میکانتوس و ذرت فوتوسنتز کارامدتری نسبت به گیاهان c3 مانندگندم و برنج دارند. این مطالعه نشان داده است که در گیاهان C3 کارایی فتوسنتز برگ های بالایی و پایینی یکسان است که ناشی از فرایند عادت به سایه (shade adoption) است.

?گمان میرود که اجداد گیاهان c4 در دشت های بازی بوجود آمده اند که میزان برگ های تولید شده آنها به وسیله ی میزان آب و نیتروژن محدود می شده است و بیشتر برگ های گیاه در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار می گرفته است.

?اما در کشاورزی امروزی گیاهان زراعی از قبیل ذرت به صورت متراکم کاشته می شوند و با فراهم کردن آب و نیتروژن به اندازه کافی، می توانند لایه های بیشتری از برگ تولید کنند و در نتیجه نسبت برگ های در سایه افزایش میابد. در این صورت، میزان فتوسنتز بیشتر و بیشتر به تراکم برگ ها وابسته می شود. این مسئله در تمام گیاهان C4 وجود دارد.

?مرحله بعدی پژوهش این است که بفهمیم چرا این تفاوت در کارایی برگ ها به وجود می آید و برای آن یک راه حل ارایه بدهیم. در این صورت می توانیم منجر به افزایش 10%محصول شویم که رقم قابل توجهی است.