بذر چمن سوپر اسپرت PSB 

 

    مشخصات فنی                      
تعداد بذر در یک گرم  450-600 عدد
 میزان بذر مصرفی در متر مربع  50-70 گرم 
عمق کاشت  0.6 تا 1 سانتی متر 
حداکثر زمان جوانه زنی  7 تا 15 روز بعد  کاشت  

 

PPSSBB